Avicon

Opracowanie kolorymetrycznego urządzenia pomiarowego działającego na danych obszarowych

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-1045/19

Wartość projektu 3 684 463,80 PLN, kwota dofinansowania 2 729 757,32 PLN

Opis projektu

Projekt zakłada opracowanie prototypu, hiperspektralnego, obszarowego, urządzenia pomiarowego, służącego do precyzyjnego pomiaru koloru. Znajdzie ono zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, wymagających precyzyjnej kontroli barwy. Są to m.in.: fleksograficzne drukarnie wielkonakładowe, producenci butelek opakowań z tworzyw sztucznych, lakiernie malujące elementy wykorzystywane do budowy samochodów.
Wnioskodawca wykorzystuje w swoim rozwiązaniu liniową kamerę hiperspektralną. Dostarcza ona pełnych danych spektralnych dla całego mierzonego obszaru produktu. Liniowa kamera hiperspektralna jest odpowiednikiem dużej liczby spektrometrów (planowana do zastosowania kamera oferuje rozdzielczość przestrzenną 1024 piksele), obserwujących jeden przekrój mierzonego obiektu. Obraz przestrzenny uzyskiwany jest poprzez sklejanie kolejnych linii ruchomego obiektu.

Kluczowa funkcjonalność prototypu:
• Pomiar bazujący na danych uzyskanych z hiperspektralnej kamery liniowej pracującej w paśmie widzialnym.
• Określanie dokładnej charakterystyki barwy w dowolnej przestrzeni kolorystycznej, w szczególności CIE Lab, wraz z informacją o odchyleniu względem poprawnej wartości wzorca lub zadanej wartości.
• Wyznaczanie mapy odchyłek kolorystycznych oraz jej analiza w celu korekcji parametrów druku lub klasyfikacji mierzonego obiektu jako dobry albo zły.
• Układ mechanicznej trawersy pozwalającej na kontrolowanie wstęgi drukarskiej o znacznej szerokości.
Wnioskodawca klasyfikuje swój produkt jako nowy. Zgodnie z przeprowadzonym badaniem stanu techniki nie istnieje na rynku
urządzenie pozwalające na dokonywanie precyzyjnych obszarowych pomiarów kolorymetrycznych, pozwalające na kontrolę na bieżąco całego obszaru drukowanego.

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie prototyp nowego urządzenia pomiarowego przetestowany w warunkach produkcyjnych. Pozwoli on na potwierdzenie kluczowej funkcjonalności urządzenia, protokołów komunikacyjnych i interfejsu użytkownika.
Wnioskodawca planuje komercjalizację wyników badań poprzez wprowadzenie do swojej oferty urządzenia pomiarowego opracowanego na podstawie opisywanego prototypu.

fundusze-europejskie-inteligentny-rozwojznak-barw-Rzeczypospolitej-Polskiejlogo-NCBRunia-europejska-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego